konferencje
 
konferencje
Konferencje:

»   Biznesowe
»   Finansowe
»   Ekonomiczne
»   Marketingowe
»   Gospodarcze
»   Naukowe
»   Językowe
»   Informatyczne IT
»   Handlowe
»   Prasowe
»   Prawne
»   Przemysłowe
»   Medyczne
»   Dotacje Europejskie
»   Firmowe
»   Menedżerskie
»   Telekomunikacyjne
»   Transportowe
»   Turystyczne

Dodaj konferencję

Miejsca konferencji:

»   Katowice
»   Kraków
»   Poznań
»   Warszawa
»   Wrocław

»   lista miejscowości

Ośrodki konferencyjne

»   Dolnośląskie
»   Kujawsko-Pomorskie
»   Lubelskie
»   Lubuskie
»   Łódzkie
»   Małopolskie
»   Mazowieckie
»   Opolskie
»   Podkarpackie
»   Podlaskie
»   Pomorskie
»   Śląskie
»   Świętokrzyskie
»   Warmińsko-Mazurskie
»   Wielkopolskie
»   Zachodniopomorskie

Dodaj Twój obiekt

Organizatorzy imprez:

»   Agencje artystyczne
»   Agencje hostess
»   Artyści
»   Catering
»   Dekoracje
»   Fotografia / wideofilmowanie
»   Imprezy dla dzieci
»   Imprezy integracyjne
»   Imprezy okolicznościowe
»   Imprezy plenerowe
»   Imprezy sezonowe
»   Imprezy towarzyszące
»   Miejsca imprez, spotkań
»   Obsługa techniczna
»   Ochrona i bezpieczeństwo imprez
»   Oprawa muzyczna imprez
»   Organizacja bankietów
»   Organizacja imprez masowych
»   Organizacja konferencji
»   Organizacja szkoleń
»   Organizacja targów
»   Organizacja wesel
»   Przebrania
»   Spotkania firmowe
»   Tłumaczenia
»   Touroperator
»   Wyposażenie spotkań, imprez
»   Inne

Dodaj Twojš ofertę w tym miejscu

 
 

Wybrana konferencja już się odbyła 06-05-2010 - 07-05-2010

Wyszukaj po:                    Nazwie organizatora:   
nazwie konferencji lub opisie :   
miejscowość :   
  

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA PT REKRUTACJA DO GRUP DYSPOZYCYJNYCH SOCJOLOGICZNA ANALIZA PROBLEMU


Problematyka konferencji:
Celem konferencji jest rozwój wiedzy socjologicznej na temat procesu rekrutacji do grup dyspozycyjnych oraz wypracowanie rekomendacji dla instytucji zajmujących się zarządzaniem kadrami w instytucjach te grupy organizujących. Grupy te, mając podstawowe znacznie dla zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego państwa (wojny, konflikty przygraniczne, terroryzm, walka z żywiołami i kataklizmami), zostały wyodrębnione w strukturze społeczeństwa polskiego ze względu na ich specyficzną rolę, funkcje i zadania. Są to grupy społeczno - zawodowe wyspecjalizowane do realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa, których funkcjonowanie opiera się na odmiennych niż w społeczeństwie cywilnym relacjach i zależnościach służbowych. Do grup dyspozycyjnych takich jak: wojsko, policja oraz różnego typu straże i służby nie można zastosować schematu opisu zjawisk i procesów stosowanych w analizie innych grup społecznych i zawodowych. Ich specyfika sprawia, że szczególnie cenne wydają się socjologiczne badania empiryczne z udziałem członków grup dyspozycyjnych, osób które swoją przyszłość zawodową związały z realizacją swoistej misji społecznej. Sfery działania, organizacja, problemy owych grup, ich funkcjonowanie w społeczeństwie oraz ich wpływ na otoczenie wiążą się z problemami badawczymi i stanowią wyzwanie dla polskiej socjologii. Owo wyzwanie – było już wielokrotnie podejmowane w kontekście grup dyspozycyjnych i bezpieczeństwa narodowego, roli i znaczenia kobiet w tychże grupach, wpływu wielkiej zmiany na grupy dyspozycyjne, a także ich przekształceń, wreszcie – wybranych kategorii funkcjonariuszy grup dyspozycyjnych. W kontekście tego wyzwania racjonalnym wydaje się podjęcie próby naukowej analizy procesu rekrutacji do grup dyspozycyjnych, rozumianej tu w sposób szeroki jako zapewnianie grupom dyspozycyjnym wymiany personelu oraz nowych zasobów kadrowych.
Problem ten jest szczególnie istotny w świetle procesu profesjonalizacji sił zbrojnych i rosnących społecznych oczekiwań do profesjonalnego działania pozostałych służb mundurowych. Przedmiotem prac uczestników konferencji będą następujące problemy:
• socjologiczna charakterystyka kandydatów do wojska, policji, straży granicznej, pożarnej i innych służb,
• motywy wybory zawodu związanego z grupami dyspozycyjnymi,
• mechanizmy selekcji kandydatów,
• proces internalizacji specyficznych ról społecznych,
• blaski i cienie akcji promocyjnych.

Cele konferencji:

- Prezentacja wyników badań empirycznych dotyczących rekrutacji do grup dyspozycyjnych prowadzonych przez różne ośrodki socjologiczne,

- Wypracowanie kierunków dalszych badań w tym zakresie na bazie wniosków z dyskusji z udziałem środowisk naukowych,

- Doskonalenie warsztatu metodologicznego w zakresie rozpoznawania procesów społecznych związanych z rekrutacją kadr dla wojska , policji, straży granicznej

- Upowszechnienie wyników dociekań naukowych odnoszących się do procesu rekrutacji poprzez publikację materiałów pokonferencyjnych,

- Przygotowanie rekomendacji działań wojska, policji i innych grup dyspozycyjnych odnoszących się do procesu naboru i selekcji kadr

- Wypracowanie wniosków mających na celu poprawę jakości działań promujących służbę w grupach dyspozycyjnych
Ustalenia organizacyjne

Zgłoszenia do udziału w konferencji, wraz ze zgłoszeniem prezentacji podczas konferencji, należy przesłać listem na adres: Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego z dopiskiem „Rekrutacja do grup dyspozycyjnych – socjologiczna analiza problemu”, 51-149 Wrocław ul. Koszarowa 3, faksem 071 326 10 08 lub pocztą elektroniczną dzasia@op.pl, mwojtachnio@op.pl.
1. Formularze zgłoszeniowe udziału w konferencji dostępne są na stronie internetowej Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego – www.socjologia.uni.wroc.pl
2. Podczas konferencji przewiduje się następujące formy prezentacji: referaty (15 min.), doniesienia (komunikaty) naukowe (10 min.), dyskusje problemowe.
3. Objętość zgłoszonych referatów nie powinna przekraczać 10 stron maszynopisu, a doniesień (komunikatów) naukowych – 4 strony.
4. Do zgłoszenia prezentacji podczas konferencji należy dołączyć streszczenie referatu (doniesienia, komunikatu).
5. Materiały z konferencji zostaną opublikowane w Wydawnictwie Uniwersytetu Wrocławskiego. W celu usprawnienia prac edytorskich Komitet Organizacyjny konferencji uprzejmie prosi o przygotowanie tekstów wystąpień w edytorze Word, na dyskietce (lub CD) oraz w formie wydruku w 1 egz. Teksty wystąpień należy przesłać na adres organizatora konferencji lub dostarczyć organizatorowi w dniu konferencji.
6. Program konferencji wraz z dodatkowymi informacjami organizacyjnymi zostanie rozesłany zainteresowanym do 30.04.2010r.
7. Organizator konferencji zastrzega sobie prawo kwalifikowania tekstów referatów (doniesień, komunikatów) do wygłoszenia i publikacji. Za wygłoszone referaty i komunikaty oraz za ich druk autorzy nie otrzymują wynagrodzenia. Natomiast uczestnicy konferencji otrzymują materiały pokonferencyjne bezpłatnie.
8. Osoby zainteresowane włączeniem swoich referatów do materiałów pokonferencyjnych proszone są o przesłanie zgłoszenia organizatorom (opłata 200 zł w dniu konferencji) do dnia 31 marca 2010r.
9. Planowana opłata konferencyjna wynosi 300 zł. Obejmuje ona udział w konferencji, materiały konferencyjne, kawę, herbatę, wodę i ciastka w przerwach między sesjami.
10. Zakwaterowanie w czasie konferencji, w hotelu ORBITA będzie odpłatne.
Istnieje rownież możliwość skorzystania z noclegu w pobliżu miejsca organizacji konferencji o niższej cenie i standardzie. Uczestnik sam dokonuje ustaleń i rezerwacji (Dom Turystyczny SOLO ul. Kwiska 1/3, tel. 071 351 70 11).
Szczególy u organizatorów.
11. Istnieje możliwość uregulowania kwestii finansowych u organizatora w dniu konferencji.11. W skład Komitetu Naukowego Konferencji wchodzą:
 prof. dr hab. Jan Maciejewski – Przewodniczący
 prof. zw. dr hab. Zbigniew Kurcz
 prof. zw. dr hab. Mariusz Wiatr
 prof. dr hab. Leszek Korzeniowski
 dr Marek Bodziany
 dr Katarzyna Dojwa
 dr Marian Kloczkowski
 dr Waldemar Nowosielski
 dr Krzysztof Klupa
 dr Lesław Wełyczko

12. W skład Komitetu Organizacyjnego konferencji wchodzą:
 mgr Joanna Dziedzic
 mgr Magdalena Baran – Wojtachnio
 mgr Marcin Liberadzki
 mgr Krzysztof Świderski

13. Wszelkich informacji dotyczących kwestii organizacyjnych udziela:
• Dr Katarzyna DOJWA – tel. 603 433 944, e-mail: k_dojwa@uni.wroc.pl
• mgr Joanna DZIEDZIC – tel. 792 252 262, e-mail: dzasia@op.pl
• mgr Magdalena BARAN – WOJTACHNIO - , e-mail: mwojtachnio@op.pl


Początek konferencji: 06-05-2010
Koniec konferencji: 07-05-2010
dodaj konferencję do: wykop.pl
Lokalizacja konferencji :

Hotel ORBITA***
Wejherowska 2
54-239  Wrocław
DOLNOŚLĄSKIE

Organizator konferencji:

SEKCJA SOCJOLOGICZNYCH PROBLEMÓW BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA SOCJOLOGICZNEGO
ul. Koszarowa 3
51-149  Wrocław
woj. DOLNOŚLĄSKIE

Telefon: 603 433 944
Fax: 
dzasia@op.pl, mwojtachnio@op.pl


Dodaj sprawozdanie
 


  STRONA GŁÓWNA | DODAJ KONFERENCJĘ | ONAS | REKLAMA | KONTAKT | MAPA | ARTYKUŁY